رادیو نارمک برای ایرانیان با هر عقیده و مسلکی

رادیو نارمک اساس کار خود را برپایه آگاهی رسانی و خرافات زدائی نهاده است و مبارزه با رژیم غاصب اسلامی در دستور کارش قرار دارد شما میتوانید برنامه های شنیدنی و ترانه های قدیمی و جدید ایرانی و خارجی را اینجا بشنوید ما از همکاری شما در زمینه اجرا یا تهیه مطلب برای رادیو استقبال میکنیم. برای همکاری با رادیوی خودتان خواهشمندیم یک ایمیل برای ما بفرستید و نوع و چگونگی همکاری خود را با ما در میان بگذارید.

 سپاسگزاریم...رادیو نارمک.

اپلکیشن رادیو نارمک فعلا فقط برای اندوراید قابل استفاده است. برای سایر سیستم ها درتلفن با آدرس زیر صفحه‌ای درست مانند اپلکیشن باز می‌شود که می‌توانید به رادیو گوش کنید.

www.radionarmak.com/mobile

google

مبارزین درون کشورمان را یاری کنیم

هم‌میهنان عزیز همانگونه که آگاهید مبارزین واقعی راه آزادی ایران در درون مرزهای کشورمان مبارزه‌ای بی‌امان و خستگی ناپذیری را رو در روی نظام کثیف و ایران ویرانساز جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند. گروهی از این عزیزان از طریق ستاد نافرمانی‌های مدنی ایرانیان از رادیو نارمک خواسته‌اند در جمع‌آوری کمک‌های مالی آنان را یاری کنیم. درهمین راستا از هم‌میهنان برون مرزی تقاضا می‌کنیم با کلیک کردن روی عکس زیرین، هراندازه که می‌توانند دراین راه ما را یاری کنند.

لازم به توضیح است که رادیو نارمک چو.ن بصورت شرکت به ثبت نرسیده، این حساب پی‌پال به نام آقای سیروس عصری از مدیران رادیو نارمک گشایش یافته.

برنامه سازان
  • personal
 
  • personal1
لس آنجلس

ایــران

اروپای مرکزی
جدول هفتگی برنامه های رادیو نارمک داستان شب پخش زنــده پخش نخست
آدینــــه پنجشنبــــــه چهارشنبــــــه سه شنبــــــه دوشنبــــــه یکشنبــــــه شنبــــــه بوقت
ایران
اروپای
مرکزی
غرب
آمریکا
    دادگاه سینما رکس         24:00 21:30 12:30
داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا   00:30 22:00 13:00
          شهر فرنگ   01:00 22:30 13:30
  گذری بر ادبیات ایرانزمین     شهر فرنگ â پــرونــــده 01:30 23:00 14:00
آواهای کم شنیده â تهران قدیم â â 02:00 23:30 14:30
  نگاهی به رویدادهای هفته     با بزرگان موسیقی نهاد مردمی   02:30 24:00 15:00
نا گفته های تاریخ â صفحه آخر پنجره ای به روشنائی â â   03:00 00;30 15:30
â نهاد مردمی â â     چه خبر از ایران 03:30 01:00 16:00
â â     â 04:00 01:30 16:30
          پنجره ای به روشنائی آواهای کم شنیده 04:30 02:00 17:00
شهر فرنگ شما و رادیو با بزرگان موسیقی داستانهای شاهنامه چه خبر از ایران â 05:00 02:30 17:30
â â â   â گزارشی گمان شکن نگاهی به رویدادهای هفته 05:30 03:00 18:00
گزارشی گمان شکن شما و رادیو گذری بر ادبیات ایرانزمین â â 06:00 03:30 18:30
صفحه آخر â گذری بر ادبیات ایرانزمین â â     06:30 04:00 19:00
â â آواهای کم شنیده دادگاه سینما رکس یادها و خاطره ها 07:00 04:30 19:30
نا گفته های تاریخ یادها و خاطره ها در کوچه پس کوچه های تاریخ دو قرن سکوت نا گفته های تاریخ 07:30 05:00 20:00
دادگاه سینما رکس â   â نگاهی به رویدادهای هفته â â 08:00 05:30 20:30
  â پرونده â â   â 08:30 06:00 21:00
یادها و خاطره ها   â         09:00 06:30 21:30
داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا صفحه آخـر داستان شب بر ای آمریکا 09:30 07:00 22:00
گزارشی گمان شکن پنجره ای به روشنائی دو قرن سکوت â نهاد مردمی 10:00 07:30 22:30
â â شهر فرنگ شما و رادیو   â 10:30 08:00 23:00
گذری بر ادبیات ایرانزمین â â پــرونــــده â 11:00 08:30 23:30
â با بزرگان موسیقی گزارشی گمان شکن نگاهی به رویدادهای هفته   â در کوچه پس کوچه های تاریخ 11:30 09:00 24:00
قصه ظهر جمعه â â â گزارشی گمان شکن داستانهای شاهنامه â 12:00 09:30 00:30
â تهران قدیم â â 12:30 10:00 01:00
تهران قدیم تهران قدیم شهر فرنگ   یادها و خاطره ها 13:00 10:30 01:30
صفحه آخر â   تهران قدیم 13:30 11:00 02:00
داستانهای کودکان â صفحه آخر داستانهای کودکان یادها و خاطره ها شهر فرنگ شما و رادیو 14:00 11:30 02:30
    â     â â 14:30 12:00 03:00
آواهای کم شنیده چه خبر از ایران شما و رادیو صفحه آخر داستانهای کودکان     15:00 12:30 03:30
  â â â   چه خبر از ایران پنجره ای به روشنائی 15:30 13:00 04:00
شهر فرنگ گذری بر ادبیات ایرانزمین ناگفته های تاریخ دادگاه سینما رکس â â 16:00 13:30 04:30
â â   â   گزارشی گمان شکن با بزرگان موسیقی 16:30 14:00 05:00
پـرونـده آواهای کم شنیده نهاد مردمی   تهران قدیم â â 17:00 14:30 05:30
â نگاهی به رویدادهای هفته â   با بزرگان موسیقی     17:30 15:00 06:00
  â یادها و خاطره ها â گزارشی گمان شکن 18:00 15:30 06:30
دو قرن سکوت     نگاهی به رویدادهای هفته     â 18:30 16:00 07:00
â در کوچه پس کوچه های تاریخ با بزرگان موسیقی â گذری بر ادبیات ایرانزمین یادها و خاطره ها 19:00 16:30 07:30
  â     داستانهای شاهنامه â   19:30 17:00 08:00
چه خبر از ایران â گزارشی گمان شکن جهان زیبای ما جهان زیبای ما جهان زیبای ما جهان زیبای ما 20:00 17:30 08:30
â   â â â â â 20:30 18:00 09:00
شمارش معکوس
پخش مستقیم
واکاوی رویدادهای ایران شمارش معکوس
پخش مستقیم
واکاوی رویدادهای ایران شمارش معکوس
پخش مستقیم
واکاوی رویدادهای ایران نهاد مردمی 21:00 18:30 09:30
â â â â â â â 21:30 19:00 10:00
داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران 22:00 19:30 10:30
  پنجره ای به روشنائی 22:30 20:00 11:00
  â 23:00 20:30 11:30
              23:30 21:00 12:00راههای گوناگون برای تماس با رادیو نارمک

viber viber viber viber

viber

facebook

twitter

instagram