رادیو نارمک برای ایرانیان با هر عقیده و مسلکی

رادیو نارمک اساس کار خود را برپایه آگاهی رسانی و خرافات زدائی نهاده است و مبارزه با رژیم غاصب اسلامی در دستور کارش قرار دارد شما میتوانید برنامه های شنیدنی و ترانه های قدیمی و جدید ایرانی و خارجی را اینجا بشنوید ما از همکاری شما در زمینه اجرا یا تهیه مطلب برای رادیو استقبال میکنیم. برای همکاری با رادیوی خودتان خواهشمندیم یک ایمیل برای ما بفرستید و نوع و چگونگی همکاری خود را با ما در میان بگذارید.

 سپاسگزاریم...رادیو نارمک.

اپلکیشن رادیو نارمک فعلا فقط برای اندوراید قابل استفاده است. برای سایر سیستم ها درتلفن با آدرس زیر صفحه‌ای درست مانند اپلکیشن باز می‌شود که می‌توانید به رادیو گوش کنید.

www.radionarmak.com/mobile

google

مبارزین درون کشورمان را یاری کنیم

هم‌میهنان عزیز همانگونه که آگاهید مبارزین واقعی راه آزادی ایران در درون مرزهای کشورمان مبارزه‌ای بی‌امان و خستگی ناپذیری را رو در روی نظام کثیف و ایران ویرانساز جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند. گروهی از این عزیزان از طریق ستاد نافرمانی‌های مدنی ایرانیان از رادیو نارمک خواسته‌اند در جمع‌آوری کمک‌های مالی آنان را یاری کنیم. درهمین راستا از هم‌میهنان برون مرزی تقاضا می‌کنیم با کلیک کردن روی عکس زیرین، هراندازه که می‌توانند دراین راه ما را یاری کنند.

لازم به توضیح است که رادیو نارمک چو.ن بصورت شرکت به ثبت نرسیده، این حساب پی‌پال به نام آقای سیروس عصری از مدیران رادیو نارمک گشایش یافته.

برنامه سازان
  • personal
 
  • personal1
لس آنجلس

ایــران

اروپای مرکزی
جدول هفتگی برنامه های رادیو نارمک داستان شب پخش زنــده پخش نخست
آدینــــه پنجشنبــــــه چهارشنبــــــه سه شنبــــــه دوشنبــــــه یکشنبــــــه شنبــــــه بوقت
ایران
اروپای
مرکزی
غرب
آمریکا
کنگره رهائی ایران   نهاد مردمی   نهاد مردمی   نهاد مردمی 24:00 21:30 12:30
داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا   00:30 22:00 13:00
آواهای کم شنیده در گذرگاه تاریخ ایران تهران قدیم در گذرگاه تاریخ ایران   در گذرگاه تاریخ ایران   01:00 22:30 13:30
  گذری بر ادبیات ایرانزمین فانوس خیال   شهر فرنگ نهاد مردمی پــرونــــده 01:30 23:00 14:00
نا گفته های تاریخ â   شمارش معکوس â â â 02:00 23:30 14:30
â ماشاءاله خان   â با بزرگان موسیقی     02:30 24:00 15:00
  â صفحه آخر پنجره ای به روشنائی â   گفتگوی سیاسی هفته 03:00 00;30 15:30
رضا فاضلی نهاد مردمی â â رضا فاضلی ترانه های سی و
چهل ایران
â 03:30 01:00 16:00
â â شمارش معکوس کنگره رهائی ایران â   آواهای کم شنیده 04:00 01:30 16:30
    â â   پنجره ای به روشنائی   04:30 02:00 17:00
شهر فرنگ شما و رادیو با بزرگان موسیقی داستانهای شاهنامه نگاه â رضا فاضلی 05:00 02:30 17:30
â â â   â گزارشی گمان شکن â 05:30 03:00 18:00
گزارشی گمان شکن شما و رادیو گذری بر ادبیات ایرانزمین â نهاد مردمی 06:00 03:30 18:30
صفحه آخر â گذری بر ادبیات ایرانزمین â â   â 06:30 04:00 19:00
â â   دادگاه سینما رکس یادها و خاطره ها 07:00 04:30 19:30
دادگاه سینما رکس نا گفته های تاریخ یادها و خاطره ها در کوچه پس کوچه های تاریخ شمارش معکوس دو قرن سکوت نا گفته های تاریخ 07:30 05:00 20:00
â   â â â â 08:00 05:30 20:30
یادها و خاطره ها شمارش معکوس پرونده â آواهای کم شنیده ماشاءاله خان â 08:30 06:00 21:00
  â â     â   09:00 06:30 21:30
داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا صفحه آخـر داستان شب بر ای آمریکا 09:30 07:00 22:00
شمارش معکوس پنجره ای به روشنائی دو قرن سکوت â نهاد مردمی 10:00 07:30 22:30
â â شهر فرنگ شما و رادیو   â 10:30 08:00 23:00
گذری بر ادبیات ایرانزمین â â پــرونــــده â 11:00 08:30 23:30
â با بزرگان موسیقی گزارشی گمان شکن تهران قدیم   â در کوچه پس کوچه های تاریخ 11:30 09:00 24:00
قصه ظهر جمعه â â گفتگوی سیاسی هفته گزارشی گمان شکن داستانهای شاهنامه â 12:00 09:30 00:30
تهران قدیم â â فانوس خیال â 12:30 10:00 01:00
داستانهای کودکان تهران قدیم شهر فرنگ رضا فاضلی یادها و خاطره ها 13:00 10:30 01:30
فانوس خیال صفحه آخر â â یادها و خاطره ها تهران قدیم 13:30 11:00 02:00
  â صفحه آخر     شهر فرنگ شما و رادیو 14:00 11:30 02:30
    â داستانهای کودکان داستانهای کودکان â â 14:30 12:00 03:00
آواهای کم شنیده گفتگوی سیاسی هفته شما و رادیو   دادگاه سینما رکس     15:00 12:30 03:30
  â â ترانه های سی و
چهل ایران
تهران قدیم کنگره رهائی ایران پنجره ای به روشنائی 15:30 13:00 04:00
شهر فرنگ گذری بر ادبیات ایرانزمین نگــاه ناگفته های تاریخ â â 16:00 13:30 04:30
â â â â گزارشی گمان شکن با بزرگان موسیقی 16:30 14:00 05:00
پـرونـده آواهای کم شنیده نهاد مردمی ماشاءاله خان با بزرگان موسیقی â â 17:00 14:30 05:30
â   â â â     17:30 15:00 06:00
در گذرگاه تاریخ ایران گفتگوی سیاسی هفته در گذرگاه تاریخ ایران یادها و خاطره ها در گذرگاه تاریخ ایران داستانهای شاهنامه گزارشی گمان شکن 18:00 15:30 06:30
دو قرن سکوت â     داستانهای شاهنامه   â 18:30 16:00 07:00
â در کوچه پس کوچه های تاریخ با بزرگان موسیقی داستانهای شاهنامه گذری بر ادبیات ایرانزمین یادها و خاطره ها 19:00 16:30 07:30
  â     فانوس خیال â   19:30 17:00 08:00
ترانه های سی و
چهل ایران
â گزارشی گمان شکن جهان زیبای ما جهان زیبای ما جهان زیبای ما جهان زیبای ما 20:00 17:30 08:30
    â â â â â 20:30 18:00 09:00
شمارش معکوس
پخش مستقیم
واکاوی رویدادهای ایران شمارش معکوس
پخش مستقیم
واکاوی رویدادهای ایران شمارش معکوس
پخش مستقیم
واکاوی رویدادهای ایران شهر فرنگ 21:00 18:30 09:30
â â â â â â â 21:30 19:00 10:00
داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران 22:00 19:30 10:30
شهر فرنگ پنجره ای به روشنائی نگاه 22:30 20:00 11:00
â â â 23:00 20:30 11:30
نهاد مردمی کنگره رهائی ایران   نهاد مردمی   نهاد مردمی   23:30 21:00 12:00راههای گوناگون برای تماس با رادیو نارمک

viber viber viber viber

viber

facebook

twitter

instagram