رادیو نارمک برای ایرانیان با هر عقیده و مسلکی

رادیو نارمک اساس کار خود را برپایه آگاهی رسانی و خرافات زدائی نهاده است و مبارزه با رژیم غاصب اسلامی در دستور کارش قرار دارد شما میتوانید برنامه های شنیدنی و ترانه های قدیمی و جدید ایرانی و خارجی را اینجا بشنوید ما از همکاری شما در زمینه اجرا یا تهیه مطلب برای رادیو استقبال میکنیم. برای همکاری با رادیوی خودتان خواهشمندیم یک ایمیل برای ما بفرستید و نوع و چگونگی همکاری خود را با ما در میان بگذارید.

 سپاسگزاریم...رادیو نارمک.

اپلکیشن رادیو نارمک فعلا فقط برای اندوراید قابل استفاده است. برای سایر سیستم ها درتلفن با آدرس زیر صفحه‌ای درست مانند اپلکیشن باز می‌شود که می‌توانید به رادیو گوش کنید.

www.radionarmak.com/mobile

google

مبارزین درون کشورمان را یاری کنیم

هم‌میهنان عزیز همانگونه که آگاهید مبارزین واقعی راه آزادی ایران در درون مرزهای کشورمان مبارزه‌ای بی‌امان و خستگی ناپذیری را رو در روی نظام کثیف و ایران ویرانساز جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند. گروهی از این عزیزان از طریق ستاد نافرمانی‌های مدنی ایرانیان از رادیو نارمک خواسته‌اند در جمع‌آوری کمک‌های مالی آنان را یاری کنیم. درهمین راستا از هم‌میهنان برون مرزی تقاضا می‌کنیم با کلیک کردن روی عکس زیرین، هراندازه که می‌توانند دراین راه ما را یاری کنند.

لازم به توضیح است که رادیو نارمک چو.ن بصورت شرکت به ثبت نرسیده، این حساب پی‌پال به نام آقای سیروس عصری از مدیران رادیو نارمک گشایش یافته.

برنامه سازان
  • personal
 
  • personal1
لس آنجلس

ایــران

اروپای مرکزی
جدول هفتگی برنامه های رادیو نارمک داستان شب پخش زنــده پخش نخست
آدینــــه پنجشنبــــــه چهارشنبــــــه سه شنبــــــه دوشنبــــــه یکشنبــــــه شنبــــــه بوقت
ایران
اروپای
مرکزی
غرب
آمریکا
    نهاد مردمی   نهاد مردمی   نهاد مردمی 24:00 21:30 12:30
داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا داستان شب برای اروپا   00:30 22:00 13:00
آواهای کم شنیده در گذرگاه تاریخ ایران تهران قدیم در گذرگاه تاریخ ایران   در گذرگاه تاریخ ایران   01:00 22:30 13:30
نا گفته های تاریخ گذری بر ادبیات ایرانزمین فانوس خیال شمارش معکوس شهر فرنگ نهاد مردمی پــرونــــده 01:30 23:00 14:00
â â   â â â â 02:00 23:30 14:30
دادگاه سینما رکس سیمای کنگره رهایی صفحه آخر â با بزرگان موسیقی پیامهای شما   02:30 24:00 15:00
  â â پنجره ای به روشنائی â â گفتگوی سیاسی هفته 03:00 00;30 15:30
رضا فاضلی نهاد مردمی شمارش معکوس â رضا فاضلی ترانه های سی و
چهل ایران
â 03:30 01:00 16:00
â â â   â   آواهای کم شنیده 04:00 01:30 16:30
    â داستانهای شاهنامه   پنجره ای به روشنائی   04:30 02:00 17:00
شهر فرنگ شما و رادیو با بزرگان موسیقی   نگاه â رضا فاضلی 05:00 02:30 17:30
â â â شما و رادیو â گزارشی گمان شکن â 05:30 03:00 18:00
گزارشی گمان شکن â گذری بر ادبیات ایرانزمین â یادها و خاطره ها 06:00 03:30 18:30
پیامهای شما â پیامهای شما پیامهای شما â پیامهای شما نا گفته های تاریخ 06:30 04:00 19:00
â نا گفته های تاریخ â â شمارش معکوس â â 07:00 04:30 19:30
صفحه آخر â گذری بر ادبیات ایرانزمین در کوچه پس کوچه های تاریخ â     07:30 05:00 20:00
â شمارش معکوس â â â دو قرن سکوت شمارش معکوس 08:00 05:30 20:30
یادها و خاطره ها â پرونده â آواهای کم شنیده â â 08:30 06:00 21:00
  â â     سیمای کنگره رهایی â 09:00 06:30 21:30
داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا داستان شب بر ای آمریکا â داستان شب بر ای آمریکا 09:30 07:00 22:00
شمارش معکوس پنجره ای به روشنائی دو قرن سکوت شهر فرنگ صفحه آخـر نهاد مردمی 10:00 07:30 22:30
â â â â شما و رادیو â â 10:30 08:00 23:00
â تهران قدیم نا گفته های تاریخ â پــرونــــده   11:00 08:30 23:30
  با بزرگان موسیقی گزارشی گمان شکن â   â در کوچه پس کوچه های تاریخ 11:30 09:00 24:00
قصه ظهر جمعه â â گفتگوی سیاسی هفته گزارشی گمان شکن داستانهای شاهنامه â 12:00 09:30 00:30
تهران قدیم صفحه آخر â â فانوس خیال â 12:30 10:00 01:00
داستانهای کودکان â شهر فرنگ رضا فاضلی یادها و خاطره ها یادها و خاطره ها تهران قدیم 13:00 10:30 01:30
فانوس خیال آواهای کم شنیده â â داستانهای کودکان شما و رادیو 13:30 11:00 02:00
  صفحه آخر داستانهای کودکان دادگاه سینما رکس شهر فرنگ â 14:00 11:30 02:30
  پیامهای شما â پیامهای شما پیامهای شما â پیامهای شما 14:30 12:00 03:00
آواهای کم شنیده â شما و رادیو â â   â 15:00 12:30 03:30
  گفتگوی سیاسی هفته â ترانه های سی و
چهل ایران
    پنجره ای به روشنائی 15:30 13:00 04:00
شهر فرنگ â نگــاه â تهران قدیم   â 16:00 13:30 04:30
â گذری بر ادبیات ایرانزمین â   گزارشی گمان شکن با بزرگان موسیقی 16:30 14:00 05:00
پـرونـده â نهاد مردمی سیمای کنگره رهایی با بزرگان موسیقی â â 17:00 14:30 05:30
â   â â â     17:30 15:00 06:00
در گذرگاه تاریخ ایران رضا فاضلی در گذرگاه تاریخ ایران یادها و خاطره ها در گذرگاه تاریخ ایران داستانهای شاهنامه گزارشی گمان شکن 18:00 15:30 06:30
دو قرن سکوت â     داستانهای شاهنامه   â 18:30 16:00 07:00
â در کوچه پس کوچه های تاریخ با بزرگان موسیقی داستانهای شاهنامه گذری بر ادبیات ایرانزمین یادها و خاطره ها 19:00 16:30 07:30
  â     فانوس خیال â   19:30 17:00 08:00
ترانه های سی و
چهل ایران
â گزارشی گمان شکن جهان زیبای ما جهان زیبای ما جهان زیبای ما جهان زیبای ما 20:00 17:30 08:30
â   â â â â â 20:30 18:00 09:00
شمارش معکوس
پخش مستقیم
شمارش معکوس
پخش مستقیم
شمارش معکوس
پخش مستقیم
شمارش معکوس
پخش مستقیم
شمارش معکوس
پخش مستقیم
شمارش معکوس
پخش مستقیم
شهر فرنگ 21:00 18:30 09:30
â â â â â â â 21:30 19:00 10:00
داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران داستان شب برای ایران 22:00 19:30 10:30
شهر فرنگ پنجره ای به روشنائی نگاه 22:30 20:00 11:00
â â â 23:00 20:30 11:30
نهاد مردمی     نهاد مردمی   نهاد مردمی   23:30 21:00 12:00راههای گوناگون برای تماس با رادیو نارمک

viber viber viber viber

viber

facebook

twitter

instagram